PIT 37. Kto go skłąda i kiedy?

Kto składa PIT 37?Na formularzu PIT 37 rozliczają się podatnicy, którzy uzyskali przychody tylko i wyłącznie z Polski, opodatkowane na górnych zasadach, czyli z zastosowaniem skali podatkowej. PIT 37 dotyczy dochodów z tytułu:
 

 • emerytur albo rent krajowych, rent socjalnych i rent strukturalnych
 • zasiłków przedemerytalnych
 • świadczeń przedemerytalnych
 • stosunku służbowego
 • chałupnictwa
 • wynagrodzeń oraz pozostałych przychodów ze stosunku pacy, również spółdzielczego stosunku pracy
 • przychodów z praw autorskich oraz pozostałych praw majątkowych
 • stypendiów
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście, także na podstawie umów zlecenia, kontraktów menadżerskich czy z tytuły zasiadania w radach nadzorczych czy pełnienia obowiązków społecznych i działalności sportowej
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych albo pozostałych spółdzielniach które zajmują się produkcją rolną
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
 • należności z umowy aktywizacyjnej
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym albo skazanym
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych albo Funduszu Pracy

Na formularzu PIT 37 nie mogą rozliczać się, osoby które:

 • uzyskały przychody z działów specjalnych produkcji rolnej
 • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą
 • obniżają dochody o straty z ubiegłych lat
 • są zobowiązane doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci
 • uzyskały przychody w innych krajach niż Polska. Małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie, uzupełniając formularz PIT 37, o ile każde obydwoje spełniają warunku pozwalające na rozliczenie na danym formularzu

Do którego dnia należy rozliczyć PIT-37 za 2018 rok?30 kwietnia 2019 roku jest ostatecznym terminem składania PIT 37. Jeśli w danym roku, dzień ten wypadnie w weekend, ostatecznym terminem staje się dzień roboczy po dniu 30 kwietnia

Rozliczenie formularza PIT 37

Formularz PIT 37 rozlicza się na podstawie informacji zawartych w PIT 11, który każdy podatnik dostaje od swojego pracodawcy albo zleceniobiorcy do końca lutego. Ostatecznym terminem wysłania PIT-11 przez pracodawcę jest 28 lutego 2019. Jeśli podatnik w danym roku podatkowym, był zatrudniony u paru pracodawców, lub realizował zleceniu u paru zleceniobiorców, musi on uwzględnić wszelkie dochody w jednym druku PIT 37. Podatnik musi także pamiętać o zatrzymaniu wszystkich otrzymanych formularzy. W przypadku, gdy jakaś część dochodów uzyskiwanych przez osobę, nie pochodzi od płatnika, rozliczyć należy się poprzez wypełnienie formularza PIT-36. Do jakiegoś czasu, można było złożyć wniosek o rozliczenie podatnika przez płatnika. Jednak w roku 2018 usunięto wniosek PIT-12 oraz PIT-40, czyli rozliczenie przez pracodawcę. W roku 2019 cofnięto także druk PIT-WZ, czyli rozliczenie przez urząd skarbowy, tą możliwość zastąpiła usługa o nazwie „Twój e- PIT”. Istnieje jednak dalej możliwość złożenia deklaracji za podatnika, dzięki organowi rentowemu w ramach PIT-40A. Podatnik ma obowiązek zamieścić w formularzu PIT-37 wszelkie koszty uzyskania, przychody, wpłacone składni na ubezpieczenia, a także wszelkie wypłacone na podatek dochodowy zaliczki w ciągu całego roku podatkowego. Podatnik może rozliczyć swój PIT-37 w pełni indywidualnie albo wraz z małżonkiem o ile obie osoby mają uprawnienia do składania tejże deklaracji, albo jako samotny rodzic. Osoby składające formularz PIT-37 mają prawo do korzystania ze wszelkich możliwych odliczeń i ulg (ulga za internet, leki, na dziecko)Deklarację PIT 37 mogą złożyć tylko i wyłącznie osoby uprawnione do tego, które mają udokumentowany przychód, oraz osoby, które w danym roku podatkowym odniosły straty.

PIT-37 oraz skala podatkowa

Wszystkich podatników w formularzu PIT-37 obowiązuje właściwa skala podatkowa. Zostały wyznaczone dwa progi. Pierwszy z nich odnosi się do postawy obliczenie podatków nieprzekraczającej kwoty 82528 złotych, czyli 18 procent, natomiast drugi dotyczy przekraczającej kwoty 15395,04 plus 32 procent nadwyżki. W celu rozliczenia Pita należy od dwóch tych wartości odjąć kwotę zmniejszającą podatek, znajdującą się w przedziale pomiędzy 0 do 1440 złotych. Wysokość kwoty zależy od wysokości podstawy obliczenia podatku.